SÊMENS

CALABAR FIV DA EL GIZA
CALABAR FIV DA EL GIZA

(Shaktar fiv do Diga x Silva do IZ)

CHICAGO DA EL GIZA
CHICAGO DA EL GIZA

(Havaí EB x C. Amada Islan)

DEGELO FIV DA EL GIZA
DEGELO FIV DA EL GIZA

(Guz Barra Iano fiv x Lida da Suaçuí)

DELITO DA EL GIZA
DELITO DA EL GIZA

(Shaktar fiv do Diga x C. Africana Licor)

FALCÃO DA EL GIZA
FALCÃO DA EL GIZA

(Firmining da DHMF x Deusuit EFT)

FARAÓ FIV DA EL GIZA
FARAÓ FIV DA EL GIZA

(Guz. da Barra fiv Iano x Lida da Suaçuí)

GUZ BARRA IANO FIV
GUZ BARRA IANO FIV

(Havaí EB x Fada FP)